klinika reprodukčnej medicíny - STARÉ MESTO (2022)

 

lokalita: Bratislava-Staré Mesto

druh stavby: rekonštrukcia s nadstavbou a dostavbou

úžitková plocha: 909m2

klient: ReproMedica, s.r.o.

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Pozemok v tvare nepravidelného 8-uholníka, umiestnený v zastavanom území obce. Odčlenený zo štátneho vedecko-výskumného areálu. Súčasť stabilizovaného územia, určeného pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Z juhu v dotyku s verejnou komunikáciou. Rovinatá morfológia terénu. Na pozemku nebytová budova bez využitia, s obdĺžnikovým pôdorysom, tromi nadzemnými podlažiami a hlavným vstupom zo severovýchodu. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky investora: prevádzku kliniky napojiť priamo na verejnú komunikáciu bez nutnosti prechodu a prejazdu cez vedecko-výskumný areál, adaptovať existujúci objekt na nový účel využitia, dodržať lokalitný program a požadovanú kapacitu, zabezpečiť bezbariérový prístup, zosúladiť dispozičné riešenie s platnou legislatívou pre zdravotnícke zariadenia. Autorský zámer: vytvoriť klinike nové otvorené predpolie s hlavným vstupom orientovaným do verejnej komunikácie, zadný dvor koncipovať ako privátny priestor pre personál, zachovať charakteristický obraz a proporciu zástavby v urbanistickom bloku, zvýšené nároky na úžitkovú plochu pokryť nadstavbou o jedno ustúpené podlažie.     

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková