mestský úrad – LEOPOLDOV (2014)

 

lokalita: Leopoldov, okr. Hlohovec

druh stavby: rekonštrukcia s dostavbou

úžitková plocha: 808 m2

klient: Mesto Leopoldov

stupeň: verejná architektonická súťaž (architektonická štúdia)

determinanty návrhu: Lokalita v centre mesta, na spodnom konci námestia sv. Ignáca, neďaleko kostola. Nárožná parcela s možnosťou dopravného napojenia na 3 priľahlé ulice. Jestvujúce objekty na riešenom území (budova dnešného MsÚ, požiarna zbrojnica, garáže, sklad). Voľba miery asanácie resp. rekonštrukcie týchto objektov bez obmedzenia. Zadaný lokalitný program v členení na funkčné celky: MsÚ, mestská knižnica, technické zázemie údržby mesta, verejné priestranstvo v okolí MsÚ, parkovanie. Stanovené predpokladané náklady na realizáciu stavby. Fiolozofické determinanty návrhu ako sú: vhodné prostriedky na vyjadrenie spoločenskej dôležitosti budovy, miera jej formálnosti resp. civilnosti, miera jej dominantnosti v rámci námestia a voči kostolu, zrozumiteľnosť jej výrazových prostriedkov, tvár budovy s ohľadom na moc ktorá v nej sídli vďaka mandátu od občanov.   

spoluautor: Ing.arch. Tomáš Sabin

spolupráca: Ing.arch. Tomáš Sabin