obnova hosp. objektov – KAŠTIEĽ LÚKA (2014)

 

lokalita: Lúka, okr. Nové Mesto nad Váhom

druh stavby: obnova s novotvarom

úžitková plocha riešenej časti: 399m2

klient: KAŠTIEĽ LÚKA s.r.o.

stupeň: hmotovo-priestorová architektonická štúdia

determinanty návrhu: Riešené boli dva objekty. Historický objekt, pôvodne slúžiaci ako stajne, neskôr prestavaný na jedáleň. Novodobá dostavba zo 70. rokov 20. stor. , slúžiaca ako hospodársky objekt s garážovými státiami. Obe budovy sú lokalizované v tesnej blízkosti kaštieľa, ktorý je zapísaný v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Cieľom štúdie bolo overiť možnosti a navrhnúť optimálne hmotovo-priestorové a architektonické riešenie obnovy budov, v kontexte celého areálu. Základnou požiadavkou obnovy historickej budovy bolo prinavrátiť objektu jeho pôvodný charakter, a to v tvarosloví, ktoré by jednoznačne vypovedalo o jeho pôvodnej hospodárskej funkcii. Pre návrh obnovy novodobej dostavby boli stanovené nasledovné priority: / architektonické stvárnenie objektu navrhnúť tak, aby sa pocitovo do maximálnej miery potlačil skutočný stavebný objem budovy, aby výzor objektu odrážal jeho utilitárnu funkciu a nekonkuroval kaštieľu ani hist. hospodárskej budove / zachovať súčasnú výšku veľkého garážového státia (pôvodne pre autobus) nebolo podmienkou, podlahová plocha však musela ostať zachovaná / využiť konfiguráciu terénu za budovou na realizáciu veľkej pivnice / pri návrhu historizujúcich novotvarov zohľadniť odporúčania konzultanta Mgr. Mariana Havlíka.  Dispozičné ani funkčno-prevádzkové členenie oboch objektov nebolo predmetom riešenia.

spolupráca: Mgr.Marian Havlík