obnova námestia - MIEROVÉ A KLÁŠTORNÉ NÁMESTIE (2018)

 

lokalita: Malacky

druh stavby: obnova

úžitková plocha: 17 000 m2

klient: Mesto Malacky

stupeň: verejná architektonická súťaž (urbanisticko-architektonická štúdia)

determinanty návrhu: Lokalita v center s úlohou centrálneho mestského priestoru. Priľahlá urbanistická štruktúra s funkciami celomestského až regionálneho významu (Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko, Okresný súd, Spojená škola, Farský úrad, kostol, kláštor, banka a pod.). Rozdelenie priestoru jednoúrovňovou križovatkou. Bariéry v užívaní spôsobené intenzitou dopravy a veľkými šírkami komunikácií. Zdvihnutie nivelety v časti Mierového námestia, v dôsledku plánovanej výstavby podzemných garáží. Zakomponovanie garážového vstupu do celkového konceptu. Požiadavky vyhlasovateľa súťaže ako sú: celoročná pobytová funkcia, možnosť konania spoločenských a kultúrnych podujatí (hody, trhy, májové oslavy a pod.), zhromažďovací priestor s pódiom pre 2-3 tisíc osôb, flexibilita využívania, eliminovanie negatívneho vplyvu automobilovej dopravy, zvýšenie komfortu a bezpečnosti pohybu peších a cyklistov, skvalitnenie pobytovej mikroklímy (zeleň, vodné prvkov, tienené plochy). Autorské zámery ako sú: využiť Mierové námestie pre mestský život (pódium, pobytové schody ako hľadisko, podlahové vodné trysky, vianočný stromček, májka, trhy pod. tieniacim „mestským podhľadom“, pergola so sedením, letné terasy k priľahlému parteru), využiť Kláštorné námestie pre pobytovo-relaxačnú funkciu (vzrastlá zeleň, detské ihrisko, skatepark, cvičenie, hry dospelých), vytvoriť pozdĺž kostola a školy pešiu zónu ukončenú objektom malej občianskej vybavenosti (mestský parter, tienená letná terasa, vodná plocha s fontánou, verejné toalety, vyhliadková plošinou na streche), v koncovej polohe prepojiť Kláštorné námestie s protiľahlou stranou ulice do urbanistického mikropriestoru mestského typu.   

spoluautor: Ing.arch. Kamila Kráľová

spolupráca: Ing.arch. Kamila Kráľová