obnova rizalitov – KAŠTIEĽ HORNÉ OTROKOVCE (2011)

 

lokalita: Horné Otrokovce, okr. Hlohovec

druh stavby: pamiatková obnova s novotvarom

riešená plocha: 65m2

klient: MEARAS s.r.o.

stupeň: projekt pre ohlásenie udržiavacích prác, realizačný projekt

determinanty návrhu: Objekt zapísaný v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Komplexná obnova rizalitov vrátane fasád, štukových a kamenných článkov. Sanácia všetkých dotknutých nosných konštrukcií. Zachovanie pôvodných vežových hodín vrátane kladivkových zvončekov na odbíjanie času. Servisné sprístupnenie kladivkových zvončekov z podkrovného priestoru. Zohľadnenie vstupov od metodika z Krajského pamiatkového úradu Trnava. Požiadavky klienta nahradiť pôvodnú malú zvonicu dobovým novotvarom, analogicky odvodeným od dochovaných neoklasicistných zvoníc umiestnených na obdobnom type objektov, strešný plášť realizovať v kombinácii prírodnej bridlice a titanzinkového plechu.