pamiatková obnova – KAŠTIEĽ LÚKA (2011)

 

lokalita: Lúka, okr. Nové Mesto nad Váhom

druh stavby: pamiatková obnova

úžitková plocha riešenej časti: 744m2

klient: KAŠTIEĽ LÚKA s.r.o.

stupeň: štúdia funkčného využitia objektu

determinanty návrhu: Objekt zapísaný v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Zohľadnenie pamiatkových prieskumov, ako aj vstupov od metodika z Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Nutnosť reorganizácie pôvodných prevádzkových vzťahov, s cieľom oživiť historickú budovu kaštieľa, ktorá bola monofunkčne využívaná len na ubytovanie, pričom všetky spoločenské funkcie boli dislokované do priľahlých hospodárskych objektov.  Požiadavky klienta zachovať pôvodnú funkčnú náplň zameranú na objednávkové organizovanie krátkodobých spoločensko-pobytových akcií, zabezpečiť ubytovanie pre cca 50 ľudí, rozšíriť ubytovacie kapacity o privátne obytné priestory majiteľa, požadovaný lokalitný program umiestniť len do existujúcich stavebných objemov (kaštieľ, priľahlé hospodárske objekty), v maximálnej miere obnoviť pôvodné dispozície kaštieľa, podkrovné priestory kaštieľa ponechať ako neobytnú povalu s odprezentovaním historického krovu.