rímskokatolícka fara a pastoračné centrum – PODUNAJSKÉ BISKUPICE (2011-2012)

 

lokalita: Bratislava, Trojičné nám.

druh stavby: rekonštrukcia s dostavbou

úžitková plocha: 955m2

klient: Rímskokatolícka cirkev (Farnosť Bratislava- Podunajské Biskupice)

stupeň: štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie

determinanty návrhu: Lokalita v tesnom susedstve kostola sv. Mikuláša, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou. Adaptácia historickej fary na novú funkciu a jej začlenenie do navrhovaného komplexu. Možnosť odstránenia sekundárnych prístavieb. Zakomponovanie existujúcej vzrastlej lipy do návrhu. Vytvorenie poloverejného priestranstva (nádvoria) s atmosférou „rajského dvora“. Zohľadnenie výškovej nivelety danej objektom historickej fary. Insolácia vnútorných priestorov a svetlotechnické vplyvy na okolie. Jednoznačné odčlenenie dostavby od objektu historickej fary, formou jej odsadenia, s vložením prepojovacieho krčku. Riešenie areálu ako pešej zóny, s pokrytím nárokov na statickú dopravu na vlastnom pozemku, v blízkosti vjazdu. Požiadavky klienta prispôsobiť návrh realizácii po etapách, prirodzene rozdeliť zvyšný pozemok na poloverejnú časť (s možnosťou dodatočnej realizácie detského ihriska a športovej plochy pre mládež) a privátnu časť (farskú záhradu).   

spoluautor: Ing.arch. Pavol Pauliny

spolupráca: Ing.arch. Pavol Pauliny