rodinný dom - CUBE (2016)

 

lokalita: Chorvátsky Grob-Čierna Voda, okr. Senec

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 131m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt zmeny stavby pred dokončením

determinanty návrhu: Rohová parcela so stavebným povolením na katalógový rodinný dom (jedno nadzemné podlažie + podkrovie). Lokalizácia parcely vo vnútri novej zóny určenej pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov. Parcela z juhovýchodu v dotyku s verejnou komunikáciou. Z juhozápadu s verejným peším chodníkom. Rovinatá morfológia terénu. Regulatívy platné pre dané územie. Obmedzenia vyplývajúce z platného stavebného povolenia, ako sú: poloha domu určená obrysom schváleného rodinného domu, poloha napojenia na verejnú komunikáciu, 2 parkovacie státia na pozemku investora. Požiadavky klienta ako sú: umiestniť všetky funkcie do jedného kompaktného objemu s dvoma nadzemnými podlažiami a plochou strechou (bez suterénu), dodržať max. úžitkovú plochu 130m2, minimalizovať plochy komunikácií, dosiahnuť maximálnu plošnú celistvosť nezastavanej časti pozemku. Ideálna orientácia priestorov na svetové strany nebola pre klienta prioritou.

spolupráca: Ing.arch. Matej Brondoš