rodinný dom - SELi (2015)

 

lokalita: Stupava Mást, okr. Malacky

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 171m2

klient: súkromná osoba

stupeň: štúdia, projekt zmeny stavby pred dokončením

determinanty návrhu: Rohová parcela so stavebným povolením na rodinný dom (bungalov). Lokalizácia parcely na okraji mesta, v kontakte so staršou zástavbou rodinných domov. Zo severu v dotyku s plánovanou a z východu s existujúcou verejnou komunikáciou. Z juhu s peším chodníkom. Rovinatá morfológia terénu. Regulatívy platné pre dané územie. Obmedzenia vyplývajúce z platného stavebného povolenia, ako sú: poloha domu určená obrysom schváleného rodinného domu, šikmý tvar striech, poloha napojenia na verejnú komunikáciu, 3 parkovacie státia na pozemku investora (z toho jedno verejne prístupné). Požiadavky klienta ako sú: umiestniť všetky funkcie do jedného kompaktného objemu, minimalizovať plochy komunikácií, dosiahnuť maximálnu plošnú celistvosť nezastavanej časti pozemku, jedno parkovacie státie na pozemku navrhnúť ako kryté.