vývojové centrum - HRUBÉ LÚKY (2021)

 

lokalita: Bratislava-Dúbravka

druh stavby: novostavba

úžitková plocha: 1389m2

klient: S-TEAM EXPORT, s.r.o.

stupeň: štúdia

determinanty návrhu: Pozemok lichobežníkového tvaru umiestnený mimo zastavaného územia obce. Súčasť rozvojového územia so zmiešanou funkciou obchodu, výrobných a nevýrobných služieb. Orientácia pozemku dlhšou stranou v smere juhozápad-severovýchod, z juhozápadu v dotyku s verejnou komunikáciou. Vecné bremeno pozdĺž severozápadnej hranice, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu. Ochranné pásmo plynovodu zasahujúce do pozemku v západnom rohu. Vetva dažďovej kanalizácie križujúca pozemok vo východnom rohu. Jemne svažitá morfológia terénu, so stúpaním v smere od severu na juh. Regulatívy platné pre dané územie. Požiadavky investora ako sú: presný lokalitný program s plošnými nárokmi, presné funkčno-prevádzkové vzťahy (vývojová, výrobná, administratívna a školiaca funkcia), dispozičný trojtrakt, kompaktná trojpodlažná hmota, možnosť výhľadového rozšírenia centra o druhý pavilón. Autorský zámer: otvoriť budovu do verejnej komunikácie prostredníctvom vstupných, školiacich a spoločenských priestorov,  koncipovať budovu ako súčasť investorovho PR.

spoluautor: Ing.arch. Simona Lacková